طرح هادی روستای محمد آباد شهرستان تربت جامتاریخ ایجاد 26/03/2013 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 132   قیمت: 8500 تومان   حجم فایل: 9852 kb  تعدادمشاهده  2


مقدمه
فصل اول : شناخت و ارزیابی وضع موجود
1- موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی شهرستان تربت جام
2- توپوگرافی و مورفولوژی
3- زمین شناسی و زلزله
4- اقلیم
5- خاک ‌
6- منابع آب
6-1- منابع آب سطحی
6-2- منابع آب زیر زمینی
7- جمعیت
8- اشتغال
9- فعالیتهای اقتصادی
9-1- کشاورزی و دامپروری
9-1-1- زراعت و باغداری
9-1-2- دام و طیور
9-2-1- صنعت
9-2-2- معادن
9-2-3- وضعیت خدمات
بخش سوم
ب – شناسایی منطقه ( حوزه نفوذ )
1- تعیین حوزه نفوذ
ج ) شناسایی روستا
1- موقعیت
2- تعیین محدودة اراضی کشاورزی و منابع طبیعی روستا
3- بررسی منابع تامین آب آشامیدنی و کشاورزی روستا
4- اقلیم
4-1- درجه حرارت ( دما)
4-2- بارندگی
4-3- رژیم بارندگی
4-4- بادها
4-5- تعیین اقلیم منطقه مورد مطالعه
6- ویژگیهای جمعیتی روستای محمد آباد
6-1- تحولات جمعیت
6-1-1- تعداد و بعد خانوار
6-1-2- ترکیب جمعیت
6-1-3 ترکیب جنسی
6-1-4- ترکیب سنی ‌
6-5- سواد و آموزش
6-6- اشتغال
6-7- تغییرات و نرخ رشد جمعیت
6-7-1- نرخ رشد سالانه
6-7-2- نرخ رشد طبیعی
6-7-3- مهاجرت
7-1- فعالیتهای اقتصادی
7-1-1- ساختار کشاورزی روستای محمد آباد
7-1-2- فعالیتهای زراعی
7-1-3- فعالیتهای دامداری
7-2- صنایع 
7-2-1- صنایع کارخانه ای روستا
7-2-2- صنایع دستی وسنتی روستا
7-3- خدمات
7-3-1- مجموع در آمد حاصل از فعالیتهای اقتصادی روستا
8-1- مراحل مختلف توسعه تاریخی روستا
9- شناخت و تعیین نحوه کاربری اراضی ومحاسبه سطوح مربوطه
10- شناسایی مراکز تفرجگاهی و جاذبه های توریستی و بررسی اثرات آن بر توسعه روستا
11- مالکیت اراضی
12- کیفیت ابنیه روستا
13- درجه بندی معابر
16- بررسی تاسیسات آب آشامیدنی – برق – سیستم فاضلاب و نحوه دفع آبهای سطحی در روستا .
16-1- تاسیسات عمومی
17- بررسی مصالح ساختمانی موجود و کاربرد آن
18- معماری و ترکیب فضاهای مسکونی
فصل دوم : تجزیه وتحلیل و ارائه پیشنهادات
1ـ برآورد کمبودهای اساسی روستا در زمینه خدمات رفاهی و تاسیسات و سطح بندی آتی
2-راهبردهای توسعه اقتصادی
2-1- راهبردهای بخش کشاورزی
2-1-2- دامداری
2-2- راهبردهای صنایع دستی
2-3- خدمات
3ـ تجزیه و تحلیل و پیش بینی جمعیت
4- بررسی مشکلات موجود در نحوه توزیع خدمات در سطح روستا
5- تجزیه و تحلیل شبکه ارتباطی داخلی روستا
6- بررسی سرانه های موجود و پیشنهادی و تعیین کمبودهای خدماتی و مسکن
7- امکانات و موانع توسعه
8- پیشنهادها و ضوابط کلی طراحی کالبدی روستا اعم از بافت و مسکن
فصل سوم : ارائه طرح
5-ضوابط و مقررات اجرایی در طرح پیشنهادی
5-1- نحوه استفاده از زمین
5-1-1- مسکونی
5-1-2- تجاری 
5-1-3- آموزش ‌
5-1-4- اداری
5-1-5- فرهنگی و مذهبی
5-1-6- بهداشتی و درمانی
5-1-7- تاسیسات و تجهیزات 
5-1-8- حمل و نقل و انبار داری
5-1-9- فضای سبز
5-2- ضوابط تفکیک اراضی
5-3- ضوابط ساختمانی
5-4- سایر ضوابط و توصیه ها
5-4-1- ضوابط مربوط به ساختمان
منابع و مآخذ 


منبع : مقالات معماری www.nbpars.ir 09128380245طرح هادی روستای محمد آباد شهرستان تربت جام
برچسب ها : روستا ,ضوابط ,منابع ,بررسی ,فعالیتهای ,تعیین ,روستای محمد ,محمد آباد ,فعالیتهای اقتصادی ,شهرستان تربت ,صنایع دستی